TworzymyGłos Regionu

Poszukujesz pracy?

Dyrektor szpitala od zaraz potrzebny

Środa, 16 października 2019 o 14:45, autor: 0 1040
Poszukujesz pracy?

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie przy ul. Wschowskiej 3, 64-200 Wolsztyn

Wymagane kwalifikacje kandydata:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 3.  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora szpitala wraz z adresem do korespondencji oraz Curriculum Vitae,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 3. świadectwa pracy z ostatnich 5 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, natomiast w trakcie trwania stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu;
 4. opisany przebieg pracy zawodowej,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem,
 6. informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 8. koncepcja funkcjonowania SPZOZ w Wolsztynie,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji następującej treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w tym również adresu e-mail, numeru telefonu, mojego wizerunku dla realizacji prowadzanego przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie procesu naboru na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu, Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie"

Zarząd oczekuje od kandydatów:

 1. wykazania się wiedzą dotyczącą przepisów oraz zasad regulujących gospodarkę finansową służby zdrowia oraz szpitala,
 2. wykazania się wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
 3. wykazania się wiedzą na temat wprowadzania rozwiązań zaradczych w sferze organizacyjno - finansowej w sytuacjach kryzysowych,
 4. wykazania się wiedzą w zakresie kontroli i nadzoru w zakresie analityczno - finansowym,
 5. doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym,
 6. predyspozycji kierowniczych.

Oferty z dopiskiem: , Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie przy ul. Wschowskiej 3, 64-200 Wolsztyn należy składać w zamkniętych kopertach w: sekretariacie Starosty Wolsztyńskiego w Wolsztynie ul. S Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn lub przesłać pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 8 listopada 2019r., do godz.14:00 w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego (decyduje data wpływu do sekretariatu Starosty Wolsztyńskiego). Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie są udostępniane do wglądu w budynku administracyjnym Szpitala, przy ul. Wschowskiej 3, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Więcej informacji -> https://www.powiatwolsztyn.pl/lang_1_wpisy_585.html

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.