TworzymyGłos Regionu

Chcesz być strażnikiem miejskim?

Sprawdź wymagania

Środa, 16 października 2019 o 12:29, autor: 0 359
Chcesz być strażnikiem miejskim?

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE BURMISTRZ WOLSZTYNA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego (od aplikanta do starszego inspektora)

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) wiek: ukończone 21 lat;

3) wykształcenie: co najmniej średnie;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

5) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia;

7) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

8) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

3. Wymagania dodatkowe:

1) ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich;

2) posiadanie prawo jazdy kategorii B;

3) rodzaj doświadczenia: praca na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, w instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego;

4) znajomość przepisów prawa:

a) ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego;

b) Ustawa o strażach gminnych, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Prawo o ruchu drogowym, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
o ochronie osób i mienia, Kodeks karny i wykonawczy, o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach, Prawo o zgromadzeniach.

4. Predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, dyspozycyjność, obowiązkowość, spostrzegawczość, zdecydowanie i samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista.

5. Umiejętności zawodowe:

1) obsługa urządzeń biurowych;

2) praktyczna znajomość pakietu MS Office i Open Office, podstawy pakietów graficznych;

3) obsługa poczty email: wysyłka, odbieranie, adresowanie korespondencyjne;

4) umiejętność pracy w zespole;

5) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kontrola prawidłowości oznakowania ulic i posesji, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,

2) egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów oraz przepisów porządkowych na terenie Gminy,

3) współpraca z jednostkami publicznymi, instytucjami i organizacjami w zakresie prawidłowego kształtowania procesów oddziałujących na porządek publiczny, a zwłaszcza z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Leśną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) opracowywanie planów zabezpieczeń imprez masowych, lokalnych i sportowych, zgromadzeń i świąt z udziałem Straży Miejskiej,

5) gromadzenie i prowadzenie dokumentacji w zakresie osób skierowanych do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz przygotowywanie harmonogramów prac.

6) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących imprez masowych.

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) pełen wymiar czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy na dwóch zmianach;

2) praca wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, także nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz patrolowa na terenie gminy Wolsztyn;

4) prowadzenie pojazdu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych;

5) wysiłek umysłowy i fizyczny;

6) narażenie na kontakt fizyczny, stosowanie środków przymusu bezpośredniego;

7) praca z wykorzystaniem monitora ekranowego;

8) obsługa urządzeń biurowych;

9) w zależności od potrzeb gotowość wyjazdu poza stałe miejsce pracy;

10) gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny),

11) planowane zatrudnienie: listopad 2019 r.

8. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

9. Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2) własnoręcznie podpisany życiorys - CV;

3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe*;

6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu
w stosunku pracy;

7) wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny oraz CV – powinny być opatrzone podpisem pod klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji.”

10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, w formie elektronicznej przez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem http://epuap.gov.pl/ podpisanej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, bądź przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn;

2) dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego (od aplikanta do starszego inspektora)”;

3) dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2019 roku do godz. 12.00;

4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do Urzędu;

5) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Inne informacje:

1) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wolsztyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie ul. Rynek 1;

2) dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych;

3) dokumenty aplikacyjne osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat,
a następnie przekazane do archiwum zakładowego;

4) dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną odesłane po zakończeniu procedury naboru;

5) osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu rekrutacji;

6) w procesie naboru administratorem danych osobowych pozostaje Burmistrz Wolsztyna, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn;

7) Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wolsztyn.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.

Wolsztyn, 16 października 2019 r.

Burmistrz Wolsztyna

/-/ Wojciech Lis

* kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego

Informacji udziela:
Mirosław Miętus
Tel. 68347-45-61

https://www.bip.wolsztyn.pl/a,23940,burmistrz-wolsztyna-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-straznik-miejski-od-aplikanta-do-st.html

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.