TworzymyGłos Regionu

Wsparcie dla wolsztyńskich przedsiębiorców

- ważne!

Piątek, 03 kwietnia 2020 o 15:29, autor: 0 262
 Wsparcie dla wolsztyńskich przedsiębiorców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wolsztyn,

Sytuacja w jakiej znalazły się wolsztyńskie firmy spowodowana zagrożeniem koronawirusem i związanym z nim ograniczeniem naszej aktywności do minimum, nasuwa wiele pytań o przyszłość. Straty gospodarcze wynikające z cały czas rozwijającej się epidemii będą z pewnością znaczące. Wielu przedsiębiorców już teraz jest w bardzo trudnej sytuacji. Z dnia na dzień niemal wszyscy z nich przestali osiągać przychody ze sprzedaży i oferowanych usług. Chciałbym, aby w przyszłości nie musieli martwić się oni zobowiązaniami wobec gminy zarówno tymi prawnymi, jak i cywilnoprawnymi.

Pierwszą pomocą, jaką zaoferuje wolsztyński samorząd będzie możliwość skorzystania z odroczenia terminów płatności za komunalne lokale użytkowe, płatności podatku od nieruchomości, środków transportu oraz dzierżawy terenu, a także możliwość rozłożenia płatności na raty (czynsze, podatki od nieruchomości, dzierżawy).
Ewentualne przyznanie ulgi odbywać się będzie w oparciu o wnioski, a każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie.

Wprowadzenie ulg oznacza oczywiście zmniejszenie wpływów finansowych do budżetu gminy, a to z kolei wiąże się ze zmniejszeniem wydatków jakie gmina może ponosić. Już dziś wiemy, iż z powodu sytuacji związanej z epidemią nie odbędzie się wiele imprez kulturalnych. Środki, które zaplanowane były na ich organizację, chcę przeznaczyć właśnie na wprowadzenie ulg dla wolsztyńskich przedsiębiorców. Trudno świętować, gdy nasi mieszkańcy walczą o zachowanie pracy i dochodów pozwalających utrzymać rodziny.

Ponadto będę rozważał ewentualne ograniczenia innych kosztów i realizacji przyszłych inwestycji. Przy wyborze inwestycji, których wykonanie w całości lub części będziemy musieli odłożyć na inny czas, należy oczywiście brać pod uwagę ich znaczenie dla przyszłego rozwoju całej gminy oraz to, aby ich przesunięcie w czasie nie skutkowało stratą dotacji zewnętrznych.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie  ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej chciałbym zaoferować wolsztyńskim przedsiębiorcom takie rozwiązań, które okażą się pomocne w przetrwaniu tego trudnego czasu i jednocześnie pozwolą na dalszy rozwój naszej gminy. 

Jako Burmistrz Wolsztyna dysponuję narzędziami, które umożliwiają udzielenie ulg w spłacie należności wobec Gminy Wolsztyn tak, żeby  zminimalizować  negatywne skutki istniejącej epidemii. Na indywidualny, uzasadniony wniosek podatnika, potwierdzający negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na jego sytuację życiową mogę dokonać odroczenia zapłaty należności podatkowych, dokonać ich rozłożenia na dodatkowe raty lub umorzyć zaległość podatkową.
W okresie odroczenia zapłaty (pod warunkiem spłaty należności w nowym wyznaczonym terminie), jak i w okresie spłaty należności podatkowej rozłożonej na raty nie są pobierane odsetki za zwłokę.    

W tym celu został przygotowany dla Państwa wniosek wraz z załącznikami:

Wniosek o udzielenie ulg podatkowych w związku z epidemia COVID

Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minims

Załącznik 2 Oświadczenie o pomocy de minims w rolnictwie

Załącznik 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 4 Informacja o sytuacji majątkowej firmy

Załącznik 5 Informacja o stanie majątkowym

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie pisemnej:

- za pośrednictwem poczty na adres: Burmistrz Wolsztyna, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn,
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- osobiście w Urzędzie Miejskim, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn

We wniosku należy wpisać podstawowe dane osobowe, numer kontaktowy , wskazać rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej oraz określić o jaki rodzaj ulgi będzie podatnik wnioskował. Przypominam, że wniosek o umorzenie dotyczy tylko zaległości podatkowych i składa się go po upływie terminu płatności, natomiast wniosek o odroczenie zapłaty należności podatkowych lub ich rozłożenia na raty dotyczy przyszłego zobowiązania pieniężnego i należy złożyć ten wniosek przed upływem terminu płatności. Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku osób prawnych winien być podpisany przez osoby  uprawnione do składania oświadczeń woli  zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS.

Odroczenie lub rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym Gminy Wolsztyn

Należności o charakterze cywilnoprawnym - są to w szczególności należności wynikające z zawartych z Gminą Wolsztyn umów najmu, dzierżawy oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania. W przypadku tych opłat przepisy uchwalone przez Radę Miejską w Wolsztynie umożliwiają mi odroczenie spłaty należności (na okres maksymalnie 1 roku) oraz rozłożenie opłaty na raty (na okres maksymalnie 36 miesięcy). Tak jak w przypadku należności podatkowych działanie takie możliwe jest pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku.

Szczegóły procedury znajdą Państwo w załączonej Uchwałę Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27.03.2019 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wolsztyn lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych.


Szczegółowych informacji udzielają:

- w zakresie ulg podatkowych pracownicy Wydziału Finansów i Podatków
  tel. 68 347 45 11, 68 347 45 13, 68 347 45 14; e-mail: um@wolsztyn.pl

- w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami
  tel.  68 347 45 40, 68 347 45 44, 68 347 45 45; e-mail: um@wolsztyn.pl

Burmistrz Wolsztyna
/-/ Wojciech Lis

(Źródło: UM Wolsztyn)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.